ตารางเวลาเดินรถ / เทียนไชยแอร์

จองตั๋วเทียนไชยแอร์

ตารางเวลาเดินรถ เทียนไชยแอร์ เทียนไชยแอร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
เบอร์โทร 08-1266-9930

บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
เบอร์โทร 0-4482-3111

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 28 กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ม. กรุงเทพฯ
ปากช่อง
จุดจอด อ.สีคิ้ว
จุดจอด อ.ด่านขุนทด
จุดจอด ต.หนองบัวโคก
จุดจอด อ.จตุรัส
จุดจอด ต.ละหาน
จุดจอด ต.โนนจาน
จุดจอด ต.บ้านค่าย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:15 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
23:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 28 ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจอด ต.โนนจาน
จุดจอด ต.ละหาน
จุดจอด อ.จตุรัส
จุดจอด ต.หนองบัวโคก
จุดจอด อ.ด่านขุนทด
จุดจอด อ.สีคิ้ว
ปากช่อง
ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:15 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:45 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:45 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:45 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
23:00 รถบัส ม.1 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9903 กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
จุดจอดลำนารายณ์
จุดจอดลำสนธิ
จุดจอดเทพสถิต
จุดจอดบ้านไร่
จุดจอดนายางกลัก
จุดจอดซับใหญ่
จุดจอดหนองบัวระเหว
จุดจอดบ้านเขว้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9903 ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
จุดจอดบ้านเขว้า
จุดจอดหนองบัวระเหว
จุดจอดซับใหญ่
จุดจอดนายางกลัก
จุดจอดวังใหม่
จุดจอดบ้านไร่
จุดจอดบ้านโคกรัง
จุดจอดบ้านเกี่ยวแฝก
จุดจอดเทพสถิต
จุดจอดลำสนธิ
จุดจอดลำนารายณ์
จุดจอดสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:00 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์